Techno Plast

Контейнери и резервоари за гориво
Контейнери за гориво

Произвеждат се от полиетилен с 16% антистатична добавка от алуминиев прах. Този композитен материал е с ниска степен на електризация и произведените от него изделия отговарят на изискванията за пожароопасност. Фирмата е единственият производител на контейнери, одобрени и сертифицирани от Дирекция “НСПАБ” на Министерството на вътрешните работи.

Контейнерите за горива на ТЕХНО-ПЛАСТ са преминали тестове за статично електричество и механична якост по БДС. Те имат 30-годишна гаранция при правилно използване, според изискванията на производителя.

Фирмата произвежда контейнери за нафта и други горива като: цилиндрични резервоари (тип бидон и тип цистерна) с обем от 40 до 10 000 литра. Контейнерите са сертифицирани по следните европейски стандарти:
ISO 1183 – 2:2007; ISO 1133:2006; ISO 178:2006; ISO 527 – 2:2002;
ISO 868:2006; ISO 306:2006; ISO 75 – 2:2006; ISO 6603 – 2:2004;

Български национални стандарти и други технически спецификации:
Санитарно разрешително: 47 – 22ХТ – 01614/15.06.2001г. на Министерство на здравеопазването;
Разрешително № ИОПС 357/03.05.2001г. на Дирекция „НСПАБ” на МВР – БДС 15969:1984г.;
БДС 16950:1989; БДС EN ISO 306:2006; БДС EN 12566 – 3:2005+A1; СД CEN/TR 12566 – 2:2005;

За използване на контейнерите за нафта и горива, произведени от ТЕХНО-ПЛАСТ, фирмата трябва да изработи и инструкция за монтаж и безопасна експлоатация, която допълнително да се съгласува с „НСПАБ“. При монтажа следва стриктно да се спазват всички общовалидни противопожарни изисквания, отнасящи се до съхранение на гориво в традиционни складови стопанства.

Останалите съдове, произвеждани от “ТЕХНО-ПЛАСТ“, са предназначени за храна, вина или химикали и не следва да се използват за съхранение на горива.

За напълно сигурна и безаварийна експлоатация на резервоарите и контейнерите за нафта и други горива, трябва да се спазват стриктно изискванията за пожаробезопасност.

Резервоари за гориво
Fuel Tanks

“ТЕХНО-ПЛАСТ” произвежда горивни резервоари за мотокари, трактори и други. Те представляват безшевни еднопластови съдове с различна вместимост. Вместимостта, конфигурацията и технологичните отвори са идентични с тези на металните резервоари, но имат редица предимства пред тях и затова се използват масово в производството на съвременни МПС.

Предимствата на пластмасовите резервоари за гориво са: значително по-ниско тегло, липса на корозионни процеси и дълготраен експлоатационен живот.

Произвеждат се от същите марки полиетилен като контейнерите с добавка от алуминиев прах, за да се повишат антистатичните им свойства и пожаробезопасността им. Използва се алуминиев прах, който се прилага като пигмент в производството на бои. С тази добавка се получава антистатичен композитен материал – полиетилен с 16% алуминий, който е сертифициран по БДС 15969-84.

На технологичната линия на “ТЕХНО-ПЛАСТ” могат да се отливат разнообразни затворени, кухи тела със същите качества, при предварително изработване на необходимата матрица.

Обяснителна записка, относно производството на полиетиленови контейнери и резервоари за дизелово гориво и петролни фракции марка “ТЕХНО-ПЛАСТ”

Традиционните метални резервоари за нафта създават редица проблеми в експлоатационния период. Най-същественият от тях е дехерметизацията на заваръчните зони. Подобни проблеми предизвикват недопустими течове и налагат честата замяна на повредените резервоари с нови.

Предимствата на новите полиетиленови резервоари, произведени от средно плътен полиетилен чрез ротационно леене, са:
– пълна и гарантирана херметичност;
– безшевни резервоари;
– значително намалено тегло;
– липса на корозионни процеси, респективно – многократно удължаване на експлоатационния живот на изделието;
– дълготрайност на изделието – тя се обуславя от неговата механична якост и от качествата на изходния материал, който представлява висококачествена, средно плътна полиетиленова смола. По принцип, стареенето на полиетилена се предотвратява чрез липса на пластификатор при обработката на полимера, липса на двойни ненаситени връзки във веригата на полимера и липса на кислород в молекулата. Полиетиленът е термостабилизиран и UV-стабилизиран, с много голяма устойчивост на външни въздействия. Видът на молекулната верига и наборът на специфични стабилизатори, инертизират материала до степен, свеждаща стареенето до изключително дълъг период. По тази причина, експлоатационният живот на изделията от висококачествени термопласти превъзхожда този на металните или стъклопластовите вместимости.

Електропроводимост и антистатични свойства

Контейнерите, произвеждани от “ТЕХНО-ПЛАСТ” ООД, са в съответствие с изискванията на БДС 15969-84 (Статично електричество – общи изисквания за защита); БДС 6728-82 (Материали изолационни твърди); Методи за определяне на електросъпротивление при постоянно напрежение и препоръките на Института по физика на твърдото тяло – БАН. Извършени са редица проучвания и изследвания за постигане на необходимите стойности на показателите, характеризиращи електропроводимостта и антистатичните свойства на полиетилена.

При експериментиране с различни добавки за получаване на антистатични свойства на полиетилена, с цел понижаване обемното специфично съпротивление от 1,10^13 ом.см. до 1,10^8 ом.см., и за попадане на материала в категорията “антистатици”, едновременно се оптимизираха електростатичните свойства на изделието – максималната плътност на електростатичните заряди на стените, напрегнатостта на електростатичното поле към повърхността на дизеловото гориво след напълване, максималната напрегнатост на електростатичното поле, времето на полуспад на заряда.

Търсените стойностни изражения на посочените показатели са постигнати чрез дозиране на алуминиев прах 16% тегловни, спрямо полиетилена. За разлика от органичните добавки, алуминиевият прах не влияе отрицателно на технологичните параметри на производствената инсталация и не уврежда физико – механичните характеристики на изделието.

След редица изследвания на опитни тела и постигане на търсените стойности, се проведоха паралелни измервания за определяне на максималната електризация на дизелово гориво след зареждане на 2 броя пластмасови горивни резервоари от полиетилен, като единият от тях е от чист полиетилен, а другият съдържа алуминиев прах, като антистатична добавка. Изпитанието е проведено при еднакви условия, както следва:
– заземяване – външно, с медни проводници и проводяща смазка с графит на две вертикални плоскости и заземени метални части на резервоара;
– скоростта на наливане на горивото (дизелово гориво) – 10 л./мин. през метална заземена мрежа;
Резултатите са нанесени в табличен вид:
Показатели Резервоари за дизелово гориво
От полиетилен без добавка С антистатична добавка
1. Специфично обемно съпротивление ρV 1.10∧13 Ωсм 1.10∧8 Ωсм
2. Максимална плътност на ел. статични заряди на стените τ макс. 2мкС/кв. м. 0,2мкС/кв. м.
3. Напрегнатост на електростатичното полекъм повърхността на дизеловото гориво след напълване: Е макс.
и потенциал И
+25 kV/8cm.
+2000 волта
-4,5 kV/5cm.
-200 волта
4. Максимална напрегнатост на електростатичното поле: Е макс.
и максимален потенциал И макс.
+30 kV/8cm.
+2400 волта
-5 kV/5cm.
-250 волта
5. Време на полуспад на заряда на повърхността на горивото през стените на съда: τ½ над 60 мин. под 0,1 сек.

Измерванията са проведени в Института по физика на твърдото тяло – БАН и са прикрепени с протокол и експертно заключение. Чрез добавка на алуминиев прах към прахообразния полиетилен се постига следното:
– Съгласно класификацията на материалите, в зависимост от степента на наелектризиране (БДС 15969-84), изходният материал за производство на резервоари се отнася към материали с ниска степен на електризация – антистатични.
– Достигнатата максимална плътност на електростатичните заряди на повърхността на горивото на резервоара с антистатична добавка е малка за образуване на искри с достатъчна енергия за запалване на парогазовата смес.

Резервоарите могат да бъдат използвани за безнапорно съхранение на следните въведени течности:
1. Течно котелно гориво EL DIN по 51603;
2. Нафтово гориво по DIN 51601;
3. Нафтово гориво по DIN 51606;
4. Мазилни масла, хидравлични масла, топлоустойчиви масла Q или нелегирани масла;
5. Мазилни масла, хидравлични масла, топлоустойчиви масла с точка на пламък над 55 °С;
6. Растителни масла като зехтин, рициново масло или пшенично масло във всякаква концентрация;
7. Етиленгликол (СН2ОН) като средство, предпазващо от замръзване;
8. Амонячна вода.

Обобщени характеристики на пластмасови контейнери и резервоари за дизелово гориво с марка “ТЕХНО-ПЛАСТ”

Пластмасовите резервоари за дизелово гориво с марка “ТЕХНО-ПЛАСТ” се произвеждат като безшевни, еднопластови обеми, при спазване на следните изисквания:
– Вместимост от 200 до 10 000 литра
– Конфигурацията, габаритите, технологичните отвори и теглото на резервоара са посочени във фирмения проспект.
– Якостните показатели на изделието следва да отговарят на не по-малко от 70% от съответните показатели на изходните суровини.
– Електростатичните качества на горивния резервоар се обезпечават чрез антистатична добавка от 16% тегловни алуминиев прах. Пълната хомогенизация на полиетилена с алуминиев прах се постига посредством ротирането на матрицата, преди вкарването ѝ в нагревателната камера и в камерното пространство, в процеса на леенето.
– Допълнителното обезопасяване на пластмасовия резервоар се постига, като в резервоара се монтира метална сонда, която представлява метален стержен, преминаващ през обема на горивото. Сондата се замасява – по този начин се отвежда евентуално възникналото статично електричество.

Антистатичната добавка и допълнителното замасяване изключват образуване на искри с достатъчна енергия за запалване на парогазовата смес.

Чрез гарантираните качествени показатели, безупречни на външен вид и пригодни за дълготрайна употреба, новите полиетиленови резервоари многократно превъзхождат традиционните метални или стъклопластови аналози.