Techno Plast

Разпределителни шахти
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ШАХТИ (ВОДОМЕРНИ, КАБЕЛНИ, ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И ДР.)

Произвежданите от “ТЕХНО-ПЛАСТ” полиетиленови шахти се изработват чрез ротационния способ за леене на полимери и са предназначени за влагане при изграждане на кабелни, телекомуникационни, газоразпределителни и други инженерни системи.

Шахтата се състои от два вида пръстени – основен, с вътрешен диаметър до 800 мм и височина 540 мм, и спомагателен – с височина 80 мм, който фиксира разполагането на капака върху шахтата, изработена от полимербетон от „Orvitex Industries” Ltd.

Шахтата и капакът свободно се полагат върху бетонна (полимербетонна) основа, лежаща на пясъчна възглавница, в предварително подготвен изкоп.

Дебелината на основния пръстен (шахтата) е 10 мм, а на спомагателния – 8 мм Височината, диаметъра и дебелината на шахтата могат да се променят, в зависимост от изискванията за предназначение, товароносимост, монтаж и други.

„ТЕХНО-ПЛАСТ” ООД има необходимото оборудване, с което произвежда шахти с различни размери, като максималните могат да са с диаметър до 1800 мм и височина до 1900 мм.

При параметри – диаметър 800 мм и височина 540 мм, товарът върху капака на шахтата е определен за 1250 кг. Тъй като този товар обикновено се разпределя неравномерно по периферията на капака, то в определен участък (до 1/8 от периферията) ще достигне стойност с 50% по-висока от тази при равномерно разпределение.

При дебелина на стената (δ мм) и вътрешен диаметър на основния пръстен (шахтата) 800 мм се получава:

δ 10 12 15 20
Dcp. мм 810 812 815 820
F см2 254 305 383 514
Натоварване 100% кг/см2 4,9 4,1 3,3 2,4
Натоварване 150% кг/см2 7,4 6,1 4,9 3,7

Тези стойности не могат да предизвикат деформации в контактните зони или нарушаване стройността на цилиндъра на основната шахта.

Предимства :
– Не се изпълняват строителни работи ( арматурни, кофражни, зидарски и бетонни);
– Не се губи време за изчакване достигането на необходимата якост на бетона;
– Игнорира се напълно възможността от преразход или невлагане на строителни материали;
– След изпълнение на изкопа отделните операции като: полагане на пясъчна възглавница ; поставяне на долната плоча, основния пръстен (шахтата), капака и малкия пръстен; засипване и трамбоване, се изпълняват за не повече от 1 час;
– Пробиването на отвори (∅ 32; ∅ 40; или ∅ 110 и др.) в стената на шахтата се осъществява предварително или по време на монтажа с фрезерни пробивни инструменти. Операцията е лека и бърза;
– Окомплектоването на полиетиленовата шахта с висококачествените дъно и капак на „Orvitex Industries” Ltd. ще доведе до внедряването на изделие с изключителна надеждност и с мин. 30 години гарантиран експлоатационен период.