Techno Plast

Локални пречиствателни съоръжения за еднофамилни и многофамилни къщи
ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 32 ЕКВ. ЖИТЕЛИ

ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Локалните пречиствателни станции за отпадни води осигуряват висока ефективност на пречистването, при приемлива себестойност и незначителни експлоатационни разходи. Те се прилагат в тези зони, в които няма централна канализация и са предназначени да обслужват еднофамилни къщи и малки публични обекти.

Основното съоръжение е септичен съд с вграден филтър и филтърно-дренажна система за окончателно пречистване. По време на преминаване през септичния съд отпадните води се подлагат на следните технологични процеси: утаяване на лесно потъващите фракции (седиментация); гравитационна флотация на плуващите замърсявания, основно от кухнята; кислородна стабилизация на утайките (психрофилна ферментация) и тяхното биологично пречистване.

Ефективността на пречистването в локалните пречиствателни станции се изяснява, като се сравнят показателите, характеризиращи замърсяването на отпадните води, на входа и на изхода на септичния съд.

“ТЕХНО-ПЛАСТ” произвежда два типа септични контейнери: 2000 литра, до 4 човека, постоянно живущи и 3200 литра, 6-8 човека

Септични контейнери за пречиствателни станции.

Септичните контейнери са окомплектовани с PVC елементи, филтърна шахта, филтърен съд, капак на резервоара, разпределителен кладенец с капак и нивелационен пръстен. Възможно е последователно да се свържат до 3 броя контейнери, с оглед обслужването на повече ползватели.

Времето за задържане на протичащите води в септичния съд е от 2 до 4 часа, а времето за ферментация на утайките – не по-малко от 180 дни. Максималното допустимо запълване на съда с утайки е до 50% от обема му, чистотата на опразването на съда от тях е веднъж на 2-3 години. В септичния съд се добавят бактериални активатори (през тоалетните), които подпомагат естествените биологични процеси, премахват миризмите, унищожават болестотворните бактерии и спомагат за разграждането на мазнините и втечняването на твърдите утайки.

Отпадъчните води, излизащи от правилно избран и експлоатиран септичен съд, са чисти и тяхното качество позволява по-нататъшното им пречистване в почвата във филтърно-дренажна мрежа.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Отпадните битово-фекални води се подават в септичния съд по канализационната тръба. В него протича процес на безкислородно бактериално преработване. Крайният продукт е обеззаразена филтрирана течност, която прелива към подземната дренажна мрежа и се попива от почвата, като я напоява и наторява. Дренажната мрежа се изпълнява от перфорирани PVC тръби, които се полагат в дренажните клонове, разположени на отстояние ~2 м един от друг. В началото на дренажната мрежа има разпределителна шахта от полиетилен с обем ~80 л, към която се свързват основните тръби (PVC o110mm). Дренажните тръби се разполагат в изкопи с дълбочина, зависеща от спецификата на терена и нивото на подпочвените води. На дъното на изкопа се полага около 20 см пясък, след това около 30 см чакъл и върху тях се монтират предварително перфорираните PVC тръби. Покриват се с около 10 см чакъл, върху който се постила геотекстилно платно, запазващо дренажната система от замърсяване. Върху платното се насипва пръст, докато се изравни изкопа с нивото на терена, след което се озеленява.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

– Сградата, която ще се обслужва от пречиствателна станция, трябва да има вентилационни отдушници, изведени на покрива с коминно тяло.
– При инсталирането на дренажната система, следва да се съобразяваме с нивото на подпочвените води и с пропускливостта на почвата. Инсталирането на системата трябва да бъде на дълбочина не повече от 2 м.
– Дренажната система да е с наклон 1,5% (1,5 см на 1 м дължина).
– Дренажните клонове трябва да завършват във вентилационни коминчета