Techno Plast

Проектиране и изграждане на Локални пречиствателни съоръжения до 32 Екв. жители
ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 32 ЕКВ. ЖИТЕЛИ

ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Локалните пречиствателни станции за отпадни води осигуряват висока ефективност на пречистването, при приемлива себестойност и незначителни експлоатационни разходи. Те се прилагат в тези зони, в които няма централна канализация и са предназначени да обслужват еднофамилни къщи и малки публични обекти.

Основното съоръжение е септичен съд с вграден филтър и филтърно-дренажна система за окончателно пречистване. По време на преминаване през септичния съд отпадните води се подлагат на следните технологични процеси: утаяване на лесно потъващите фракции (седиментация); гравитационна флотация на плуващите замърсявания, основно от кухнята; кислородна стабилизация на утайките (психрофилна ферментация) и тяхното биологично пречистване.

Ефективността на пречистването в локалните пречиствателни станции се изяснява, като се сравнят показателите, характеризиращи замърсяването на отпадните води, на входа и на изхода на септичния съд.

“ТЕХНО-ПЛАСТ” произвежда два типа септични контейнери: 2000 литра, до 4 човека, постоянно живущи и 3200 литра, 6-8 човека

Септични контейнери за пречиствателни станции.

Септичните контейнери са окомплектовани с PVC елементи, филтърна шахта, филтърен съд, капак на резервоара, разпределителен кладенец с капак и нивелационен пръстен. Възможно е последователно да се свържат до 3 броя контейнери, с оглед обслужването на повече ползватели.

Времето за задържане на протичащите води в септичния съд е от 2 до 4 часа, а времето за ферментация на утайките – не по-малко от 180 дни. Максималното допустимо запълване на съда с утайки е до 50% от обема му, чистотата на опразването на съда от тях е веднъж на 2-3 години. В септичния съд се добавят бактериални активатори (през тоалетните), които подпомагат естествените биологични процеси, премахват миризмите, унищожават болестотворните бактерии и спомагат за разграждането на мазнините и втечняването на твърдите утайки.

Отпадъчните води, излизащи от правилно избран и експлоатиран септичен съд, са чисти и тяхното качество позволява по-нататъшното им пречистване в почвата във филтърно-дренажна мрежа.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Отпадните битово-фекални води се подават в септичния съд по канализационната тръба. В него протича процес на безкислородно бактериално преработване. Крайният продукт е обеззаразена филтрирана течност, която прелива към подземната дренажна мрежа и се попива от почвата, като я напоява и наторява. Дренажната мрежа се изпълнява от перфорирани PVC тръби, които се полагат в дренажните клонове, разположени на отстояние ~2 м един от друг. В началото на дренажната мрежа има разпределителна шахта от полиетилен с обем ~80 л, към която се свързват основните тръби (PVC o110mm). Дренажните тръби се разполагат в изкопи с дълбочина, зависеща от спецификата на терена и нивото на подпочвените води. На дъното на изкопа се полага около 20 см пясък, след това около 30 см чакъл и върху тях се монтират предварително перфорираните PVC тръби. Покриват се с около 10 см чакъл, върху който се постила геотекстилно платно, запазващо дренажната система от замърсяване. Върху платното се насипва пръст, докато се изравни изкопа с нивото на терена, след което се озеленява.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

– Сградата, която ще се обслужва от пречиствателна станция, трябва да има вентилационни отдушници, изведени на покрива с коминно тяло.
– При инсталирането на дренажната система, следва да се съобразяваме с нивото на подпочвените води и с пропускливостта на почвата. Инсталирането на системата трябва да бъде на дълбочина не повече от 2 м.
– Дренажната система да е с наклон 1,5% (1,5 см на 1 м дължина).
– Дренажните клонове трябва да завършват във вентилационни коминчета