Techno Plast

Модулни пречиствателни съоръжения тип SBR
МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ДО 1500 ЕКВ. ЖИТЕЛИ SBR 12-20

Съоръженията са съвместна разработка с фирма „Перфект сървиз” ЕООД, гр.София:
– ул. „Ал. Жендов” № 6, офис 306, тел: +359887602959, факс +35929173944
– ул. „Ел. Багряна” №14, офис 2, тел/факс: +35929714793

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ SBR 12-20

Схема на преч. станция SBR 12-30

Предлаганото модулно пречиствателно съоръжение тип SBR реактор се състои от 2 пластмасови резервоара, снабдени с нужните помпи, компресори и автоматика за автоматично управление на процесите на пречистване на отпадъчните води.

В първия резервоар става задържане на мазнините, утаяване на неразтворените вещества и изравняване на дебита на постъпващата отпадъчна вода. Той може да бъде разположен и по-дълбоко от втория резервоар, ако отпадъчните води постъпват на голяма дълбочина.

С помощта на монтираната помпа, отпадъчната вода се изпраща във втория резервоар – за пълно биологично пречистване.
Изравнителният обем на първия резервоар е от 30 до 50% от обема му – настройва се по време на пуска и настройването на станцията.

Автоматиката управлява режима и циклите на работа на пречиствателното съоръжение, по предварително зададена програма.
Съоръжението работи напълно автоматично.

Обслужването му е периодично – 2 пъти в годината се отстраняват утайки и мазнини от първата камера и се инспектира състоянието на помпите и компресора.

Описание на принципа на работа на съоръжението

Биологичното пречистване в SBR реакторите е особено подходящо за модулни съоръжения с голяма неравномерност на постъпващите отпадъчни води, като същевременно позволява достигане на висок и стабилен ефект на пречистване. По същество, пречистването в SBR реактори е разновидност на пречистването с “активни утайки”, с тази разлика, че всички фази на процеса се извършват в едно съоръжение – т.е. няма отделни съоръжения за аерация и за утаяване.

Принцип на действие на SBR реактора

Схема на преч. станция SBR 12-30

Фаза – Пълнене и разбъркванe

Цикълът на пълнене и разбъркване е с продължителност от около 1,5 часа. В периода на разбъркване се осъществява процесът на денитрификация – при намаляване на съдържанието на разтворен кислород във водата под 0,5 мг/л, микроорганизми като фоксултативни анаероби започват да консумират кислорода от NO3, редуцирайки го в свободен N2, който излита в атмосферата.

Фаза Аерация

Цикълът на аерацията е с продължителност от около 5 часа. Аерацията се осъществява с 3 потопени механични аератора във всеки реактор за фино мехурчеста аерация, посредством която се поддържа концентрация на разтворен кислород в границите на 2 мг/л. В този етап от технологичния процес, микроорганизмите от активната утайка разграждат органичната замърсеност, извършват амонификация и нитрификация на органичния азот.

Фазата на утаяване е с продължителност от минимум 1 час, в който микроорганизмите от активната утайка падат на дъното на съоръжението, а над тях се формира слой от избистрена вода.

Фаза Изпомпване на пречистената вода

Фазата на изпомпване е с продължителност от 0.5 часа. Източването на избистрената вода се извършва с помощта на потопяема помпа. Дълбочината на потапяне се регулира в процеса на наладката на станцията. Помпата подава избистрената вода към контактен резервоар, като е предвидена възможност (при необходимост) към изпомпваната вода да се подава 3% разтвор на натриев хипохлорид за дезинфекция на пречистените води (при изискване от страна на здравните власти).

Контактният резервоар осигурява контакта на пречистена вода с дезинфектанта за унищожаване на патогенните микроорганизми.
Дали ще има обеззаразяване на водата се решава индивидуално за конкретния случай.

При подходящи почвени условия и терен, пречистената вода може да се отвежда за попиване в почвата чрез дренажна система, да се използва за поливане на зелени площи или да се зауства в повърхностни водоприемници (след съответното разрешение).

Дренажната система за попиване на пречистените води се оразмерява за всеки отделен случай, в зависимост от конкретните почвени и хидрогеоложки условия.